DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Văn Ân

An Giang

0

74

Phạm Văn Cường

Quảng Trị

0

75

Văn Quý Đức

Đà Nẵng

8

76

Nguyễn Thị Thùy Trang

Đà Nẵng

2

77

Nguyễn Văn Thành

Đà Nẵng

9

78

Trần Hữu Dương

Đà Nẵng

3

79

Trần Văn Thọ

Đà Nẵng

1

80

Trần Văn Đức

Quảng Nam

1

81

Lương Ngọc Linh

Quảng Nam

1

82

Lê Thị Cẩm Vân

Quảng Nam

3

83

Trần Vũ Đoàn

Đà Nẵng

4

84

Lê Ngọc Nhã Uyên

Đà Nẵng

0

85

Lê Ngọc Nhã Uyên

Đà Nẵng

0

86

Lê Ngọc Nhã Uyên

Đà Nẵng

1

87

Mai Vinh

Lâm Đồng

1

88

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Đà Nẵng

3

89

Hồ Đình Nam Kha

Đà Nẵng

5

90

Võ Văn Tuyền

Quảng Nam

3

91

Trần Hữu Cân

Đà Nẵng

8

92

Nguyen Thi Lien

Đà Nẵng

12

93

Nguyễn Quang

Đà Nẵng

12

94

Trương Nguyễn Nguyên Kha

Đà Nẵng

1

95

Phan Văn Chung

Đà Nẵng

10

96

Trần Văn Mạnh

Đà Nẵng

18

97

Võ Như Nghĩa

Đà Nẵng

19

98

Trần Văn Tâm

Đà Nẵng

1

99

Phạm Tiểu Quỳnh

Đà Nẵng

0

100

Phạm Tiểu Quỳnh

Đà Nẵng

1

101

Nguyễn Thị Đào

Đà Nẵng

1

102

Bui Anh Tuyết

Đà Nẵng

1

103

Nguyễn Đăng Tuấn

Đà Nẵng

1

104

Võ Văn Dự

Đà Nẵng

1

105

Nguyễn Vĩnh Phan

An Giang

4

106

Lê Hải Sơn

Đà Nẵng

2